fbpx

Reklamace a vrácení zboží

Podmínky a pravidla reklamace HUGO Bike

HUGO Bike s.r.o.
Poříčská 282,
Boršov nad Vltavou
Tel.:+420 735 750 755
E-mail: info@hugobike.cz

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě
 2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
  • bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží neschválených doplňků, zásahem do konstrukce či elektrických částí, neodbornou opravou, špatným uskladněním a podobně).
  • neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě.
  • jedná-li se o průběžný pokles kapacity baterie, který je v průběhu 300 nabíjecích cyklů v prvních 6 měsících stáří baterie menší než 20 % a je ho možno pozorovat během jejího užívání a skladování.
  • nebyl-li výrobek řádně používán a udržován dle návodu.
  • nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
  • jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů (např. pneumatiky, brzdové destičky).

Článek 2

Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoli jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
 2. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu,
 3. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
 4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 5. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12/24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 6 měsíců. Takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.
 2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 6 měsíců nebo 300 nabíjecích cyklů – na životnost baterie. Baterie je spotřební zboží s omezenou životností. Průběžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat během jejího užívání či skladování, není považován za vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem přirozeného stárnutí a opotřebení baterie. Proto tento jev není předmětem záruky, pokud není tento pokles větší než 20 % v průběhu 300 nabíjecích cyklů do 6 měsíců stáří baterie.
 3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 4. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

V Boršově nad Vltavou 2.1.2017

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram