LUXUSNÍ české Elektrické koloběžky | VLASTNÍ Výroba | Prodej | Servis

Všeobecné obchodní podmínky HUGO Bike s.r.o.
I.
obecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
HUGO Bike s.r.o., se sídlem Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, identifikační číslo
28146603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 20398 (dále jen „prodávající“) ) upravují vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou
(dále jen „kupující“)
2. Nabídky bez specifikované omezené doby platnosti budou závazné po dobu 30 dnů
od data uvedeného v nabídce.
3. Podmínkou platnosti všech uzavřených smluv a zásadních prohlášení učiněných
účastníky je písemná forma. Jakékoliv výhrady kupujícího, které jsou v rozporu s
těmito Vop, budou platné pouze v případě, že budou výslovně písemně přijaty
prodávajícím.
4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
II.
způsob objednávky
1. Objednávku je nutné učinit vždy písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím
označeného elektronického kontaktu prodávajícího za situace, kdy objednávka
byla průkazným způsobem prodávajícímu doručena. Kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím
objednávky HUGO Bike s.r.o. , za případné chyby při přenosu dat HUGO Bike s.r.o.
nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy HUGO Bike s.r.o. neprodleně potvrdí
kupujícímu informativním emailem na zadaný email kupujícího. Smlouvu lze měnit
nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad
smlouvy v českém jazyce.
Stránka !1 z 6!
2. Kupní smlouvou se HUGO Bike s.r.o. zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která
je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se
zavazuje, že věc převezme a zaplatí HUGO Bike s.r.o. kupní cenu.
3. HUGO Bike s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane
vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
4. HUGO Bike s.r.o. kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci
vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se
smlouvou.
5. Má-li HUGO Bike s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli)
předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z
přepravní smlouvy vůči dopravci, předmět koupě je doručen kupujícímu –
spotřebiteli jakmile mu věc předá dopravce.
6. HUGO Bike s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství,
jakosti a provedení.
7. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí HUGO Bike s.r.o. věc podle
zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
Stejným způsobem opatří HUGO Bike s.r.o. věc pro přepravu.
8. Kupující je povinen si věc podle možnosti prohlédnout bez zbytečného odkladu po
přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
9. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má,
nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní HUGO Bike s.r.o. umožnila nakládat.
10.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá
vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže HUGO Bike s.r.o. škodu
způsobila porušením své povinnosti.
11.Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím
upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co
prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy,
prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
III.
náležitosti objednávky
1. Objednávka musí obsahovat dále tyto náležitosti:
a) jméno a příjmení kupujícího, adresa, bankovní spojení
b) obchodní jméno, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení a kontaktní osoba
kupujícího, údaje o zápisu v obchodním či jiném rejstříku;
c) telefonické, faxové, elektronické spojení;
d) požadovaný termín a místo dodávky zboží
e) přesnou specifikaci zboží:
2. Spolu se zbožím kupující obdrží: manuál k provozu a užívání výrobku
Stránka !2 z 6!
IV.
cenové a platební podmínky
1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700406262 / 2010, vedený
u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
o prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu a zálohové daňové doklady – faktury nejsou
vystavovány. Prodávající však požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. V případě zboží, které je upravováno podle přání kupujícího bude úprava zahájena
až po uhrazení celé kupní ceny. Dodací lhůty, začínají běžet dnem uhrazení celé kupní ceny.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je
kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží s datem vystavení ke dni
uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Daňový doklad – faktura je dále kupujícímu zpřístupněna v jeho uživatelském účtu.
V.
přeprava a dodání zboží
2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.
5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít.
6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
Stránka !3 z 6!
VI.
odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal. Kupující dále bere na vědomí,
že veškeré zboží prodávajícího z kategorie koloběžek, vyjma použitých kusů
jednoznačně takto označených (slovy „bazar“ nebo „předváděcí“), jsou zbožím,
které je upravováno podle přání kupujícího.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího info@hugobike.cz.
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá
prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání
s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti.
5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
VII.
další dodací podmínky a ujednání
1. Prodávající je oprávněn dodávku zboží zadržet v případě, že kupující je v prodlení
s placením kupní ceny nebo její části nebo v případě, že kupující nesplnil veškeré
své povinnosti, u nichž bylo sjednáno, že musí být splněny před odesláním resp.
dodáním zboží.
2. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodávkou zboží z důvodů
výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícími
dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění závazku.
Stránka !4 z 6!
3. Dodávka zboží musí být kupujícím převzata. Kupující je povinen zkontrolovat
balení a obsah dodávky bez zbytečného odkladu po předání a převzetí dodávky
zboží a neprodleně písemně informovat prodávajícího o případných vadách
dodávky (včetně nekompletního dodání). V případě, že kupující nezašle do 5
pracovních dnů písemné oznámení o jiných chybách a vadách dodávky zboží,
dodávka zboží se považuje za řádně schválenou a převzatou kupujícím bez
zjevných vad. Účastníci prohlašují, že porušení této povinnosti má za následek
výluku odpovědnosti prodávajícího za dodané zboží.
4. Pokud dojde k poškození zboží při dopravě, musí být tato vada zboží okamžitě
nahlášena a reklamována.
5. Dílčí dodávky jsou povoleny. O dílčí dodávce rozhoduje prodávající, pokud se
účastníci nedohodnou jinak.
6. V případě prodlení kupujícího s převzetím dodávky zboží nebo v případě porušení
jakékoliv povinnosti kupujícího poskytnout součinnost, je prodávající oprávněn
požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných více-nákladů. V tomto
případě nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, a to v momentě, ve
kterém se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží. Obdobně platí pro situaci,
kdy odeslání dodávky zboží bude zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodu,
které nemůže prodávající ovlivnit. Nebezpečí škody přechází na kupujícího prvním
dnem následujícím po původním sjednaném termínu dodání zboží.
7. Provozní poruchy, překročení dodacích lhůt nebo výpadky subdodavatelů,
nedostatek energie, dopravní poruchy, pokud takové události nelze předvídat, jako
například stávky, výluky, úřední postupy a případy vyšší moci zbavují po dobu
trvání překážky a v rozsahu její působnosti postiženou stranu odpovědnosti.
VIII.
výluky ze záruky
1. Práva z vad či záruk kupujícímu zaniká v případě, že
a) kupující či jakákoli třetí osoba provede opravy vad, resp. modifikaci dodávky
samostatně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího;
b) kupující – v případě vady – neprovede bez zbytečného odkladu patřičná
opatření za účelem minimalizace škod a nedá prodávajícímu možnost vadu
odstranit;
2. Ze záruky prodávajícího jsou také vyloučeny vady, u nichž nelze prokázat, že mají
původ ve špatném materiálu, nedostatečném zpracování nebo vadném designu,
například vady vzniklé běžným užíváním, nevhodnou údržbou, nedodržováním
instrukcí údržby zboží, neplněním základních podmínek písemně oznámených
prodávajícím.
3. Vyjde-li najevo, že dodané zboží nemá vady, které by prodávající byl povinen
odstraňovat bezplatně, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které
mu vzniknou.
IX.
omezení odpovědnosti
1. Všechny nároky kupujícího na kompenzaci (včetně následných škod jako jsou
zastavení prodeje, ztráta zisku, a jakékoli jiné finanční ztráty), snížení resp. slevy
z kupní ceny, zrušení smlouvy, atd., které nejsou výslovně uvedeny v těchto Vop,
jsou vyloučeny.
Stránka !5 z 6!
2. Kupující tedy není zejména oprávněn požadovat náhradu škody jako je výrobní
ztráta, užitková ztráta, ztráta zakázek, ušlé zisky a jiné nepřímé a následné nebo
ekonomické ztráty.
X.
závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.
V Boršově nad Vltavou dne 2. 1. 2017

Hugo LOGO

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více zde