fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky HUGO Bike s.r.o.I.obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnostiHUGO Bike s.r.o., se sídlem Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, identifikační číslo28146603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ČeskýchBudějovicích, oddíl C, vložka 20398 (dále jen „prodávající“) ) upravují vzájemnápráva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo […]

Všeobecné obchodní podmínky HUGO Bike s.r.o.
I.
obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
  HUGO Bike s.r.o., se sídlem Poříčská 282, Boršov nad Vltavou, identifikační číslo
  28146603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
  Budějovicích, oddíl C, vložka 20398 (dále jen „prodávající“) ) upravují vzájemná
  práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
  smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou
  (dále jen „kupující“)
 2. Nabídky bez specifikované omezené doby platnosti budou závazné po dobu 30 dnů
  od data uvedeného v nabídce.
 3. Podmínkou platnosti všech uzavřených smluv a zásadních prohlášení učiněných
  účastníky je písemná forma. Jakékoliv výhrady kupujícího, které jsou v rozporu s
  těmito Vop, budou platné pouze v případě, že budou výslovně písemně přijaty
  prodávajícím.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
  podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
  smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
  předchozího znění obchodních podmínek.
  II.
  způsob objednávky
 7. Objednávku je nutné učinit vždy písemně v listinné podobě nebo prostřednictvím
  označeného elektronického kontaktu prodávajícího za situace, kdy objednávka
  byla průkazným způsobem prodávajícímu doručena. Kupní smlouva vzniká
  odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím
  objednávky HUGO Bike s.r.o. , za případné chyby při přenosu dat HUGO Bike s.r.o.
  nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy HUGO Bike s.r.o. neprodleně potvrdí
  kupujícímu informativním emailem na zadaný email kupujícího. Smlouvu lze měnit
  nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
  překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad
  smlouvy v českém jazyce.
  Stránka !1 z 6!
 8. Kupní smlouvou se HUGO Bike s.r.o. zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která
  je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se
  zavazuje, že věc převezme a zaplatí HUGO Bike s.r.o. kupní cenu.
 9. HUGO Bike s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane
  vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 10. HUGO Bike s.r.o. kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci
  vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se
  smlouvou.
 11. Má-li HUGO Bike s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli)
  předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z
  přepravní smlouvy vůči dopravci, předmět koupě je doručen kupujícímu –
  spotřebiteli jakmile mu věc předá dopravce.
 12. HUGO Bike s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství,
  jakosti a provedení.
 13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí HUGO Bike s.r.o. věc podle
  zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
  Stejným způsobem opatří HUGO Bike s.r.o. věc pro přepravu.
 14. Kupující je povinen si věc podle možnosti prohlédnout bez zbytečného odkladu po
  přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 15. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má,
  nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní HUGO Bike s.r.o. umožnila nakládat.
  10.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá
  vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže HUGO Bike s.r.o. škodu
  způsobila porušením své povinnosti.
  11.Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím
  upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co
  prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy,
  prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  III.
  náležitosti objednávky
 16. Objednávka musí obsahovat dále tyto náležitosti:
  a) jméno a příjmení kupujícího, adresa, bankovní spojení
  b) obchodní jméno, adresa, IČ, DIČ, bankovní spojení a kontaktní osoba
  kupujícího, údaje o zápisu v obchodním či jiném rejstříku;
  c) telefonické, faxové, elektronické spojení;
  d) požadovaný termín a místo dodávky zboží
  e) přesnou specifikaci zboží:
 17. Spolu se zbožím kupující obdrží: manuál k provozu a užívání výrobku
  Stránka !2 z 6!
  IV.
  cenové a platební podmínky
  1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
  uhradit prodávajícímu
  o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700406262 / 2010, vedený
  u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  o prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 18. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
  s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
  kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 19. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu a zálohové daňové doklady – faktury nejsou
  vystavovány. Prodávající však požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
  kupujícímu. V případě zboží, které je upravováno podle přání kupujícího bude úprava zahájena
  až po uhrazení celé kupní ceny. Dodací lhůty, začínají běžet dnem uhrazení celé kupní ceny.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 20. Kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je
  kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
  připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  5.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 21. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
  daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad –
  fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží s datem vystavení ke dni
  uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  Daňový doklad – faktura je dále kupujícímu zpřístupněna v jeho uživatelském účtu.
  V.
  přeprava a dodání zboží
 22. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
  způsobem dopravy.
 23. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 24. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
  náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
  způsobem doručení.
 25. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
  shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
  kupující zásilku od přepravce převzít.
 26. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
  podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  Stránka !3 z 6!
  VI.
  odstoupení od kupní smlouvy
 27. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
  přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v
  uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal. Kupující dále bere na vědomí,
  že veškeré zboží prodávajícího z kategorie koloběžek, vyjma použitých kusů
  jednoznačně takto označených (slovy „bazar“ nebo „předváděcí“), jsou zbožím,
  které je upravováno podle přání kupujícího.
 28. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od
  kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
  od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
  druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
  dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
  lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
  zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
  pošty prodávajícího info@hugobike.cz.
 29. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu se kupní smlouva
  od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
  odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
  kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
  kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  V případě odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu vrátí prodávající
  peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do
  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
  způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
  oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
  další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
  nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 30. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
  započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá
  prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání
  s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
  vlastnosti.
 31. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
  smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  VII.
  další dodací podmínky a ujednání
 32. Prodávající je oprávněn dodávku zboží zadržet v případě, že kupující je v prodlení
  s placením kupní ceny nebo její části nebo v případě, že kupující nesplnil veškeré
  své povinnosti, u nichž bylo sjednáno, že musí být splněny před odesláním resp.
  dodáním zboží.
 33. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodávkou zboží z důvodů
  výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícími
  dodatečnou přiměřenou lhůtu k splnění závazku.
  Stránka !4 z 6!
 34. Dodávka zboží musí být kupujícím převzata. Kupující je povinen zkontrolovat
  balení a obsah dodávky bez zbytečného odkladu po předání a převzetí dodávky
  zboží a neprodleně písemně informovat prodávajícího o případných vadách
  dodávky (včetně nekompletního dodání). V případě, že kupující nezašle do 5
  pracovních dnů písemné oznámení o jiných chybách a vadách dodávky zboží,
  dodávka zboží se považuje za řádně schválenou a převzatou kupujícím bez
  zjevných vad. Účastníci prohlašují, že porušení této povinnosti má za následek
  výluku odpovědnosti prodávajícího za dodané zboží.
 35. Pokud dojde k poškození zboží při dopravě, musí být tato vada zboží okamžitě
  nahlášena a reklamována.
 36. Dílčí dodávky jsou povoleny. O dílčí dodávce rozhoduje prodávající, pokud se
  účastníci nedohodnou jinak.
 37. V případě prodlení kupujícího s převzetím dodávky zboží nebo v případě porušení
  jakékoliv povinnosti kupujícího poskytnout součinnost, je prodávající oprávněn
  požadovat náhradu vzniklé škody včetně případných více-nákladů. V tomto
  případě nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, a to v momentě, ve
  kterém se kupující dostal do prodlení s převzetím zboží. Obdobně platí pro situaci,
  kdy odeslání dodávky zboží bude zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodu,
  které nemůže prodávající ovlivnit. Nebezpečí škody přechází na kupujícího prvním
  dnem následujícím po původním sjednaném termínu dodání zboží.
 38. Provozní poruchy, překročení dodacích lhůt nebo výpadky subdodavatelů,
  nedostatek energie, dopravní poruchy, pokud takové události nelze předvídat, jako
  například stávky, výluky, úřední postupy a případy vyšší moci zbavují po dobu
  trvání překážky a v rozsahu její působnosti postiženou stranu odpovědnosti.
  VIII.
  výluky ze záruky
 39. Práva z vad či záruk kupujícímu zaniká v případě, že
  a) kupující či jakákoli třetí osoba provede opravy vad, resp. modifikaci dodávky
  samostatně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího;
  b) kupující – v případě vady – neprovede bez zbytečného odkladu patřičná
  opatření za účelem minimalizace škod a nedá prodávajícímu možnost vadu
  odstranit;
 40. Ze záruky prodávajícího jsou také vyloučeny vady, u nichž nelze prokázat, že mají
  původ ve špatném materiálu, nedostatečném zpracování nebo vadném designu,
  například vady vzniklé běžným užíváním, nevhodnou údržbou, nedodržováním
  instrukcí údržby zboží, neplněním základních podmínek písemně oznámených
  prodávajícím.
 41. Vyjde-li najevo, že dodané zboží nemá vady, které by prodávající byl povinen
  odstraňovat bezplatně, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které
  mu vzniknou.
  IX.
  omezení odpovědnosti
 42. Všechny nároky kupujícího na kompenzaci (včetně následných škod jako jsou
  zastavení prodeje, ztráta zisku, a jakékoli jiné finanční ztráty), snížení resp. slevy
  z kupní ceny, zrušení smlouvy, atd., které nejsou výslovně uvedeny v těchto Vop,
  jsou vyloučeny.
  Stránka !5 z 6!
 43. Kupující tedy není zejména oprávněn požadovat náhradu škody jako je výrobní
  ztráta, užitková ztráta, ztráta zakázek, ušlé zisky a jiné nepřímé a následné nebo
  ekonomické ztráty.
  X.
  závěrečná ustanovení
 44. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
  práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 45. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
  se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
  jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
  kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 46. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
  v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.
  V Boršově nad Vltavou dne 2. 1. 2017
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram